Energieffektivitet

Inom CIT Energy Management kombineras omfattande praktiska erfarenheter med hög vetenskaplig kompetens om ekonomiska och tekniska konsekvenser av energibesparingsåtgärder. Vi har även stor vana vid, och kunskap om, modeller för energisimulering av olika typer av byggnader och dess verksamheter.
CIT Energy Management har omfattande erfarenhet av att: identifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samtidigt som rätt inomhusklimat säkerställs i befintliga byggnader; finna bästa (ändamålsenliga, funktionssäkra, energieffektiva) systemlösningar för klimathållningssystem; ta fram rätt kravformulering och utformningskriterier då nybyggnation planeras.

Energiledning

Begreppet energiledning avser en grupp samverkande moment som används för att upprätta en energipolicy, energieffektiviseringsmål samt en strategi/handlingsplan för att nå dessa mål. En energiledningsstrategi underlättar för en organisation att införa processer för att nå uppsatta policyåtaganden och genomföra åtgärder för ökad energieffektivitet.

CIT Energy Management har omfattande erfarenhet av att:

 • Rådge företag som vill införa energiledningssystem;
 • Rådge företag om hur de bäst kan organiseras för att hantera energirelaterande frågor;
 • Införa energiledningssystem, exempelvis inom e5 – strategiska energiarbetet(läs mer om e5 under rubrik Tjänster).

Energibesiktning

Energibesiktningar ger detaljerad information om vilka de stora energianvändarna är i respektive byggnad, samt vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan vara rimliga och möjliga att genomföra.

CIT Energy Management har omfattande erfarenhet av att:

 • Genomföra energibesiktningar på olika nivåer, från okulärbesiktningar till genomgripande omfattande besiktningar;
 • Genomföra datasimuleringar av energianvändning i olika typer av byggnader och verksamheter;
 • Hjälpa till med att sammanställa samtliga identifierade rimliga åtgärder i ett paket för att uppfylla bestämda lönsamhetsvillkor enligt Totalprojekt (Läs mer om Totalprojektet under rubrik Tjänster).

Utredning och kravformulering

CIT Energy Management har mångårig erfarenhet av rådgivning till myndigheter, fastighetsägare och driftansvariga, avseende:

 • formulering av krav på inomhusklimat, skyddsventilation och energieffektivitet;
 • utformning av systemlösningar;
 • identifiering och utveckling av åtgärdsplaner för fortlöpande energieffektivisering och säkerställande av inomhusklimat;
 • behandling av data och statistik som efterfrågas av myndigheter.

 

Totalprojekt

Totalprojekt är en arbetsmetod för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader och baseras på en ekonomisk modell för lönsamhetsbedömningar. Metoden går ut att ta fram åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller de lönsamhetsvillkor fastighetsföretaget ställer. Förutsättningen för att uppnå lönsamheten är att man genomför hela åtgärdspaketet på en gång.

Erfarenhet från genomförda Totalprojekt visar att det ofta går att halvera energianvändningen inom de lönsamhetsramar som satts upp.

Totalprojekt genomförs i följande etapper:

 • Analys av fastigheter för att identifiera de energibesparingsåtgärder som är möjliga att genomföra tillsammans;
 • Genomförande  av utvalda identifierade åtgärder som tillsammans är ekonomiskt lönsamma enligt beräkningar med Totalprojektets internränteverktyg (se www.belok.se);
 • Uppföljning av utfallet genom månatliga mätningar av fastighetens energianvändning under ett år.

Baserat på omfattande erfarenhet av att arbeta med Totalkonceptet kan CIT Energy Management erbjuda:

 •  Rådgivande vid eller genomförande av samtliga etapper som ingår i Totalprojekt;
 •  Utbildning till företag och organisationer hur de energigenomgångar som krävs för att genomföra lyckade kvalitetssäkrade Totalprojekt ska handlas upp;
 •  Utveckling av metoder och verktyg som passar bäst för enskilda företag och organisationer för att tillämpa totalkonceptet.