e5 – Strategiskt energiarbete

e5 används för att ta fram och nå ställda energimål. Arbetsmetoden omfattar fem fokusområden som förankras på högsta ledningsnivå.
Metoden innehåller alla nödvändiga moment för att framgångsrikt effektivisera och bibehålla en låg energianvändning. Den passar lika bra att använda för hela organisationer som för valda delar av organisationer. Bakgrunden till metoden är vår mångåriga erfarenhet av att de bästa resultaten har uppnåtts i samarbete med kunder som använt detta helhetsgrepp.

Vad ger e5 för din organisation?

Genom att tillämpa e5 arbetsmetod kan din organisation uppnå:

 • Lägre energikostnader
 • Effektivare energianvändning
 • Förbättrad miljöprofil

Resultatet från ledning till anläggningsnivå blir:

Ledning 

 • Upprättande av långsiktiga mål
 • Ledning och organisation för att uppnå energimålen
 • Kommunikation och hantering av energieffektiviseringsfrågor
 • Strategiska överväganden baserade på nyckeltal för energiprestanda

Organisation

 • Implementering av energiprogram för besparingar i hela organisationen
 • Jämförelse av energianvändning inom organisationen
 • Nyckeltal anpassade till organisationen

Anläggning 

 • Rekommendationer för energieffektiviseringar i specifika anläggningar
 • Tekniska och organisatoriska energieffektiviseringsåtgärder

e5 passar för de flesta organisationer, exempelvis:

 •  Industriföretag:
  • Verkstad
  • Informations- och kommunikationsteknologi
  • Elektronik
  • Fordon
  • Byggnadskonstruktion
  • Livsmedel
  • Med flera
 • Fastighetsföretag:Privata och offentliga
  • lokaler
  • industribyggnader
  • bostäder
  • Med flera

e5 konceptet består av fem fokusområden för hela organisationen:

 • Energiledning riktar sig till organisationens beslutsfattare och fokuserar på övergripande ledningsfrågor och mål.
 • Energikartläggning skapar en överblick av hela verksamhetens energianvändning
 • Energistatistik ger beslutsfattare ett underlag för jämförelse av energianvändning inom organisationen (bl.a. med hjälp av nyckeltal som tas fram).  
 • Energibesiktning ger en total genomlysning av energianvändningen vid en anläggning
 • Energiåtgärder som identifieras förankras och genomförs i anläggningen

Vårt erbjudande

Vi erbjuder er organisation skräddarsydda lösningar från förstudie till komplett genomförande av e5 efter ert önskemål.

En förstudie  innehåller en översikt av verksamhetens organisation, aktuell strategi och informationshantering,  intervjuer med nyckelpersoner. Förstudien resulterar i förslag till hur e5på bästa sätt kan implementeras i den aktuella verksamheten.

 

Givetvis finns möjlighet att gå in i någon eller några av nivåerna och där utföra mer eller mindre omfattande insatser.

Kontakta oss gärna och ta reda på hur vi kan stödja er verksamhet.

Exempel på företag där e5 använts

Electrolux
Samarbetet inleddes våren 2008 med att CIT Energy Management tog fram ett förslag till global strategi för hantering av energieffektivisering inom koncernen. Kompletterande energiinriktad informationsinsamling implementerades i befintlig databas. Förslag till anpassade KPI-s togs fram och implementerades. Energy Survey Checklist togs fram för användning i samtliga anläggningar.

Ericsson
CIT Energy Management har på uppdrag av Ericsson utarbetat ett strategidokument beträffande energi- och miljöledning. Dokumentets syfte är ett hjälpmedel för ett målinriktat energi- och miljöarbete inom alla nivåer i organisationen, från enskilda anläggningar till koncernledningsnivå. Grunden till arbetet lades genom att CIT Energy Management besökte och intervjuade nyckelpersoner vid sex av Ericssons anläggningar, från Indien i öster till Kanada i väster


Husqvarna

CIT Energy Management gjorde först en energieffektiviseringsutredning (2006) för en byggnad i Husqvarnas anläggning i Huskvarna. Under 2009 utvidgades energieffektiviseringsarbetet till hela anläggningen i Husqvarna. CIT Energy Managements roll i detta projekt var att först göra en kartläggning av hela anläggningens energianvändning och därefter bistå Husqvarna med utbildning och expertstöd vid besiktnings- och genomförandefasen. En grundläggande utbildning gavs för alla deltagare från Husqvarna för att kunna genomföra energibesiktningar av sina respektive avdelningar.

Energibesiktningarna genomfördes sedan i samarbete med CIT Energy Mangement och konkreta åtgärdsförslag arbetades fram och genomfördes av Husqvarna. Dessutom genomfördes under projektet kompletterande och fördjupande utbildning av driftspersonal för att stärka dess roll som interna energiexperter.