e5 – Strategiskt energiarbete

e5 används för att ta fram och nå ställda energimål. Arbetsmetoden omfattar fem fokusområden som förankras på högsta ledningsnivå.
Metoden innehåller alla nödvändiga moment för att framgångsrikt effektivisera och bibehålla en låg energianvändning. Den passar lika bra att använda för hela organisationer som för valda delar av organisationer. Bakgrunden till metoden är vår mångåriga erfarenhet av att de bästa resultaten har uppnåtts i samarbete med kunder som använt detta helhetsgrepp.

Vad ger e5 för din organisation?

Genom att tillämpa e5 arbetsmetod kan din organisation uppnå:
•  Lägre energikostnader

•  Effektivare energianvändning

•  Förbättrad miljöprofil

Resultatet från ledning till anläggningsnivå blir:

Ledning 
•  Upprättande av långsiktiga mål

•  Ledning och organisation för att uppnå energimålen

•  Kommunikation och hantering av energieffektiviseringsfrågor

•  Strategiska överväganden baserade på nyckeltal för energiprestanda
Organisation
•  Implementering av energiprogram för besparingar i hela organisationen

•  Jämförelse av energianvändning inom organisationen

•  Nyckeltal anpassade till organisationen

Anläggning 
•  Rekommendationer för energieffektiviseringar i specifika anläggningar

•  Tekniska och organisatoriska energieffektiviseringsåtgärder

e5 passar för de flesta organisationer, exempelvis:

•    Industriföretag:

 • Verkstad
 • Informations- och kommunikationsteknologi
 • Elektronik
 • Fordon
 • Byggnadskonstruktion
 • Livsmedel

Med flera
•    Fastighetsföretag

Privata och offentliga

 • lokaler
 • industribyggnader
 • bostäder

Med flera

 

e5 konceptet består av fem fokusområden för hela organisationen:

 • Energiledning riktar sig till organisationens beslutsfattare och fokuserar på övergripande ledningsfrågor och mål.
 • Energistatistik ger beslutsfattare ett underlag för jämförelse av energianvändning inom organisationen (bl.a. med hjälp av nyckeltal som tas fram).  
 • Energibesiktning ger en total genomlysning av energianvändningen vid en anläggning

 

Energiledning

Begreppet innefattar egentligen samtliga efterföljande fokusområden men här används det för att beskriva hur företag bäst kan hantera energirelaterade frågor och jobba med dessa efter en framtagen struktur.

 
Syfte med energiledning:

 • Bedöma befintlig energipolicy och övergripande energimål. Identifiera ansvariga personer och befintlig kompetens.
 • Fastslå hur information ska användas och kommuniceras, samt vem som ska vara ansvarig för vad på ledningsnivå.
 • Upprätta långsiktiga energimål för verksamheten.
 • Ta fram lämpliga nyckeltal för beslutsfattare och verksamhetsledning.

 

Frågor som skall besvaras inom genomförandet:

 • Hur hanterar organisationen energifrågor i dagsläget? Kan arbetet förbättras?
 • Vilka beslut tas och var tas dessa?
 • Vilken information kommuniceras och mellan vilka? Kan kommunikationen förbätras?
 • Hur tas informationen om hand och hur dokumenteras den? Kan informationshanteringen förbättras?

 

Energikartläggning

I ett företag/organisation med ett antal anläggningar, kanske geografiskt spridda, är det viktigt att ha kännedom om hur mycket energi som används vid de olika anläggningarna. I detta steg gäller det att få en överblick av energianvändningen i varje anläggning. Normalt finns väldigt få undermätare i anläggningarna, varför man oftast bara har kunskap om hur mycket energi som används för hela anläggningen.

Syfte med energikartläggning:

 • Ge ledningen en överblick över energianvändning och kostnad för hela organisationen.
 • Identifiera huvudområden för kartläggningsändamål.
 • Ge möjlighet att sätta långsiktiga mål och delmål för energieffektivisering och kostnadsbesparing för olika delar av verksamheten.


Genomförandet innehåller bland annat följande moment:

 • Intervjuer med nyckelpersoner.
 • Utveckling av metoder för insamling av uppgifter om energianvändning i olika anläggningar.
 • Framtagande av databas för informationshantering.
 • Analysarbete

 

Energistatistik

För att kunna göra en korrekt bedömning av vilka anläggningar som är mest, respektive minst energieffektiva, måste lämpliga nyckeltal tas fram. Nyckeltalen ger en enkel bild av anläggningens och verksamhetens specifika energianvändning, ofta uttryckta som kWh/m2 eller kWh per produkt. Nyckeltalen utformas helt efter de aktuella behoven. I detta steg kan en rangordning tas fram över i vilken ordning anläggningar bör undersökas vidare och vilka som först bör genomgå nästa steg inom e5.

Syfte med energistatistik:

 • Skapa anpassade nyckeltal för energianvändning.
 • Skapa ett ramverk för att långsiktigt arbeta med att minska energianvändningen inom organisationen.
 • Möjliggöra jämförelsestudier mellan olika verksamheter inom organisationen.
 • Skapa möjligheter för benchmarking gentemot andra liknande verksamheter.

 
Genomförandet innehåller bland annat följande moment:

 • Intervjuer med nyckelpersoner.
 • Framtagande av anpassat verktyg för energistatistik.
 • Inbördes jämförelse av anläggningar, baserade på nyckeltal.
 • Analysarbete.

 

Energibesiktning

Energibesiktning av en anläggning eller en byggnad görs i syftet att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder. Här finns olika tillvägagångssätt, såväl vad gäller själva besiktningen på plats inklusive genomgång av uppmätt energianvändning som för genomförandet av den ekonomiska bedömningen.

Syfte med Energibesiktning:

 • Analysera energianvändningen i enskilda byggnader för att identifiera direkta och långsiktiga åtgärder.
 • Skapa en detaljerad bild över hur organisationen planerar och leder det dagliga arbetet med energieffektiviseringar.
 • Skapa en prioriteringslista över åtgärder och handlingsplan för de högst prioriterade frågorna.


Genomförandet innehåller bland annat följande moment:

 • Framtagande av anpassat verktyg för energibesiktningar.
 • Genomgång av anläggningar/byggnader och dess verksamheter, samt identifiering av energieffektiviseringsåtgärder för dessa.
 • Kostnadssätta och rangordna åtgärder.

 

Energiåtgärder

Här genomförs de åtgärder som identifieras i föregående steg. Insatsens omfattning beror på vilka åtgärder som föreslagits. Här kan inrymmas allt från åtgärder som de verksamma i anläggningen själva kan genomföra, till genomgripande projekteringar med entreprenader.

Syfte med energieffektiviseringsåtgärder:

 • Effektivisera energianvändning och därmed reducera kostnader genom att praktiskt genomföra åtgärder.
 • Implementera processer för att kontinuerligt och långsiktigt effektivisera energianvändningen i anläggningen.
 • Följa upp genomförda åtgärder.

Genomförandet innehåller bland annat följande moment:

 • Teknisk installation och genomförande.
 • Utveckling av personalrutiner.
 • Prioritering och synliggörande av energianvändning.

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder er organisation skräddarsydda lösningar från förstudie till komplett genomförande av e5 efter ert önskemål.

En förstudie  innehåller en översikt av verksamhetens organisation, aktuell strategi och informationshantering,  intervjuer med nyckelpersoner. Förstudien resulterar i förslag till hur e5på bästa sätt kan implementeras i den aktuella verksamheten.

Givetvis finns möjlighet att gå in i någon eller några av nivåerna och där utföra mer eller mindre omfattande insatser.

Kontakta oss gärna och ta reda på hur vi kan stödja er verksamhet.

 

Exempel på företag där e5 använts

Electrolux
Samarbetet inleddes våren 2008 med att CIT Energy Management tog fram ett förslag till global strategi för hantering av energieffektivisering inom koncernen. Kompletterande energiinriktad informationsinsamling implementerades i befintlig databas. Förslag till anpassade KPI-s togs fram och implementerades. Energy Survey Checklist togs fram för användning i samtliga anläggningar.

Ericsson
CIT Energy Management har på uppdrag av Ericsson utarbetat ett strategidokument beträffande energi- och miljöledning. Dokumentets syfte är ett hjälpmedel för ett målinriktat energi- och miljöarbete inom alla nivåer i organisationen, från enskilda anläggningar till koncernledningsnivå. Grunden till arbetet lades genom att CIT Energy Management besökte och intervjuade nyckelpersoner vid sex av Ericssons anläggningar, från Indien i öster till Kanada i väster


Husqvarna

CIT Energy Management gjorde först en energieffektiviseringsutredning (2006) för en byggnad i Husqvarnas anläggning i Huskvarna. Under 2009 utvidgades energieffektiviseringsarbetet till hela anläggningen i Husqvarna. CIT Energy Managements roll i detta projekt var att först göra en kartläggning av hela anläggningens energianvändning och därefter bistå Husqvarna med utbildning och expertstöd vid besiktnings- och genomförandefasen. En grundläggande utbildning gavs för alla deltagare från Husqvarna för att kunna genomföra energibesiktningar av sina respektive avdelningar.

Energibesiktningarna genomfördes sedan i samarbete med CIT Energy Mangement och konkreta åtgärdsförslag arbetades fram och genomfördes av Husqvarna. Dessutom genomfördes under projektet kompletterande och fördjupande utbildning av driftspersonal för att stärka dess roll som interna energiexperter.