Om oss

CIT Energy Management erbjuder en unik kompetens inom områdena energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader. Vi har kunskap om, och erfarenhet från, alla sorters byggnader; från flerbostadshus till de mest avancerade laboratorier och renrum. Tillsammans med våra kunder identifierar vi de energimässigt bästa och mest långsiktiga lösningarna samt säkerställer det inomhusklimat verksamheten kräver.

Våra tjänster används såväl under planeringsfasen för nya byggnader som vid drift eller ombyggnation av befintliga byggnader. Vi bistår även myndigheter och andra uppdragsgivare med expertkunskap i olika utredningar och analyser. Många av våra kunder är involverade i byggprocessen – beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer – eller i förvaltningsskedet – fastighetsägare, driftorganisationer och brukare.

Historia

CIT Energy Management har sitt ursprung i Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Företaget bildades 1988 med syfte att omsätta gedigen kunskap, erfarenhet och forskningsresultat i praktiskt användbara metoder, för att komma näringslivet till kommersiell nytta.

Samtliga anställda har mycket hög specialistkompetens med bakgrund bland annat som professorer, docenter och tekniska doktorer.

Företaget ägs idag till 57 % av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och till 43 % av de anställda i företaget.

Verksamhet

CIT Energy Management kombinerar teoretiska expertkunskaper med omfattande praktiska erfarenheter inom områdena inomhusklimat och energianvändning i byggnader. Detta utgör basen för vår förmåga att i samverkan utveckla ändamålsenliga energiledningssystem och att finna kostnadseffektiva lösningar som ger låg energianvändning och rätt inomhusklimat. Med ett väl beprövat och systematiskt förhållningssätt vid problemlösning erbjuder vi även expertis för effektiva lösningar på problem med inomhusklimat.

Praktisk erfarenhet och teoretisk expertkompetens

Genom djupgående praktisk erfarenhet tillsammans med omfattande teoretisk expertkompetens, kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda helhetslösningar som optimerar energiprestanda och förbättrar inomhusklimatet.

Kundnyttan i fokus

Nöjda kunder är vår livsnerv och flertalet av våra uppdrag resulterar i fortsatta och fördjupade samarbeten med våra kunder. Tillsammans tar vi fram kostnadseffektiva lösningar för energieffektivisering och rätt inomhusklimat.

Kvalitetsarbete

CIT Energy Managements kvalitetsarbete följer i huvudsak de riktlinjer som är framtagna av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling).

I företagets kvalitetspolicy ingår att:
 • alltid sätta kundens behov i centrum,
 • genomför uppdrag så att största möjliga kundnytta erhålls,
 • vidmakthålla högsta möjliga kvalitet avseende de enskilda medarbetarnas arbetsutförande,
 • ständigt arbeta för att förbättra och utveckla kvalitetsarbetet inom företaget,
 • kvalitetsdokumentationen ska utgöra ett stöd för företagets verksamhet,
 • samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med den aktuella kvalitetsdokumentationen

Miljöarbete

CIT Energy Management verkar för att i alla avseenden väga in miljöhänsyn som en viktig beslutsparameter för att därigenom tillgodose kundernas och samhällets krav och önskemål avseende miljöanpassning. CIT Energy Management strävar därför efter att ta hänsyn till miljöaspekter vid genomförandet av uppdrag samt i den interna verksamheten bland annat genom att:

 • använda miljövänliga produkter, tjänster och transporter,
 • utarbeta och tillämpa rutiner för inköp och kvittblivning så att miljöhänsyn vägs in,
 • aktivt arbeta för en minskad energi- och resursanvändning,
 • praktisera återanvändning och källsortering i största möjliga utsträckning,
 • informera och engagera alla medarbetare i miljöpolicyn och miljöarbetet.Ett viktigt verksamhetsområde hos CIT Energy Management omfattar energieffektivisering hos kunder. Minskad energianvändning leder till en direkt reduktion av energibehovet då den energimängd som inte används inte heller behöver tillföras. Därför medför ett reducerat energibehov med få undantag en direkt reduktion av emissioner och andra miljöstörningar i anslutning till energiförsörjning. På detta sätt blir miljöarbetet en naturlig konsekvens av det dagliga arbetet hos CIT Energy Management.